47 / 100

گارانتی بخاری درجا

اگر بخاری در زمان گارانتی خراب شود بخاری توسط مشتری ازسال می شود و شرکت موظف به تعمیر آن است، سپس بعد از تعمیر دوباره ارسال می شود.

برای اعمال گارانتی اگر برچسب بخاری پاره شود بخاری دیگر شامل گارانتی نیست و برای تعمیر آن باید هزینه تعمیر توسط مشتری پرداخت گردد.

در شرایطی که برچسب بخاری پاره نشده باشد و 18 ماه گارانتی سپری شود جهت تعمیر مشتری باید هزینه پرداخت کند.

برای اعمال گارانتی نصب بخاری توسط نصابان فروزش پخش نصب می شوند و اگر نصاب دیگری آن را نصب کرد باید فیلم نصب آن به شرکت ارسال شود تا گارانتی 18 ماه برای بخاری درجا اعمال شود.